Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
97. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. apríla 2000 (štvrtok) o 11.00 hod. v budove Krajského úradu v Trnave

 

Prehodnotenie opatrení na podporu prílevu zahraničných investícií.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh rozpracovanej stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 - II. etapa.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky - predseda Rady vlády SR
           pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh stavu a perspektív súdnictva.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Maďarskej republike v dňoch 21. až 23. 3. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 676 z 11. 8. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a návrh na uzavretie Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite.
Predkladajú: minister životného prostredia
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Sociálno-ekonomická analýza a perspektívy rozvoja Trnavského kraja.
Predkladá: prednosta Krajského úradu v Trnave

 

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania v budove Krajského úradu v Trnave (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 25. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR