Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
99. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. mája 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh koncepcie rozvoja poisťovníctva v Slovenskej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, atisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 - 2001.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pál Csáky
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za fiduciárny úver pre Železnice Slovenskej republiky poskytnutý J. P. Morgan Securities Ltd. podľa predloženej dokumentácie za účelom refinancovania záväzkov Železníc Slovenskej republiky z minulých období vo výške 200 mil. EUR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Rozhodujúce problémové okruhy spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

Súhrnná správa o realizácii Medzinárodného roka starších ľudí.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - predseda
           Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí

Správa o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III v roku 1999.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Malty vedenej predsedom vlády Malty Edwardom Fenech-Adamim v Slovenskej republike v dňoch 16. a 17. 5. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Bronislava Geremeka v Slovenskej republike v dňoch 23. a 24. marca 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Účtovná závierka k 31. 12. 1999, návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1999 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh opatrení na vykonávanie predsedníckej funkcie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšanie ručných palných zbraní CIP v období 2000 - 2002.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Prehodnotenie opatrení na podporu prílevu zahraničných investícií.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh rozpracovanej stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 - II. etapa.
Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky - predseda Rady vlády SR pre
           národnostné menšiny a etnické skupiny

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Stavu a perspektívy súdnictva - návrh.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 676 z 11. 8. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 2. mája 2000
     TIO Úradu vlády SR