Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
100. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. mája 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov - Nové znenie.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade Slovenskej republily.
Predkladá: predseda vlády SR

Opatrenia na podporu strategických investícií.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o plnení zámerov rozvoja cestovného ruchu.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o priebehu prechodu Slovenskej republiky do roku 2000.
Predkladá: minsiter školstva SR

Správa medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1999 /Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec/.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zmeny gestorstva pracovnej skupiny číslo 3 - Slobodné poskytovanie služieb.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh riešenia aktuálnych problémov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Predkladá: primátor hlavného mesta SR

Správa o projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom Rady ministrov Poľskej republiky Jerzy Buzekom v Slovenskej republike v dňoch 12. - 13. mája 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 1999 a jej poznatkoch o porušovaní zákonov.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o vývoji platobnej bilancie SR za rok 1999.
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžíka v Portugalskej republike v dňoch 5 . - 7. 4. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Informácia o potencionálnych možnostiach výroby biotenolu a metylesteru rastlinných olejov v SR a ich použití v pohonných hmotách.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a minister hospodárstva SR

Informácia o pracovnej návšteve predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Viedenskom sídle OSN, 14. apríla 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o pracovnej návšteve predsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Belgicku v dňoch 16. - 17. apríla 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 9. mája 2000
     TIO Úradu vlády SR