Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
101. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. mája 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z..
Predkladá: minister školstva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o burze cenných papierov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z.z., ktorým €€sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Odpočet plnenia úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire 2000 k 10. máju 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Vyhodnotenie stavu aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie za rok 1999.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš
             a podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Priemyselná politika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš
             a podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Ochrana spotrebiteľa.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Sociálna politika a zamestnanosť.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister minister pôdohospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Rybné hospodárstvo.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister minister pôdohospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Colná únia.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh účasti trojstrannej delegácie Slovenskej republiky na 88. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 30. mája až 15. júna 2000 v Ženeve.
Predkladajú:€minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii k Európskej dohode týkajúcej sa medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorá sa bude konať 22. - 26. 5. 2000 v Ženeve.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh účasti delegácie SR na 15. zasadnutí Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií /IMSO/.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 15. mája 2000
     TIO Úradu vlády SR