Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
102. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. mája 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z.z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005 s€výhľadom do roku 2010.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o zahraničnom obchode Slovenskej republiky v roku 1999, predpoklad na rok 2000 so zameraním na podporu exportu.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavba Rozšírenie výroby a súčiastkovej základne Whirlpool Slovakia a.s. v Poprade je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na riešenie kritickej situácie vo finančnom zabezpečení zákonom garantovaných potrieb cirkví a náboženských spoločností v roku 2000.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzania daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a vládou Valónska na druhej strane.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh opatrení na zabezpečenie druhej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2000.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom v€Bulharskej republike 14. - 15. 6. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom v€Chorvátskej republike 30. 6. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 23. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 5. - 9. 6. 2000 "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie".
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 24. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o implementácii výsledkov Svetového summitu o sociálnom rozvoji.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie /UNEP/.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v€dňoch 10. - 11. 4. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zriadenie Komisie pre výskum a mierové využívanie vesmíru pri Rade vlády SR pre vedu a techniku.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh personálnych zmien v Rade vlády SR pre informatiku.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zmenu gestorstva v bode B.14 uznesenia vlády SR č. 821/1999 k stratégii vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 180 zo dňa 11. marca 1997.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 671/1999 uloženej ministrovi hospodárstva k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uvoľnenie čiastky 9 mil. Sk z rezervy vlády SR pre rok 2000 na v zakúpenie 3 vozidiel pre ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Vyhodnotenie 1-ročných stáží absolventov VŠ a univerzít na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 1999 a organizačné zabezpečenie príjímania absolventov VŠ a univerzít v roku 2000 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 1999 a vývoj za desať rokov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh - informačné centrum európskej integrácie OBIPO ÚV SR, druhá realizačná fáza finančný rozpočet.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 150 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu záväzkov Ministerstva vnútra SR spoločnosti Telenor Slovakia, s.r.o..
Predkladá: minister vnútra SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 22. mája 2000
     TIO Úradu vlády SR