Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
103. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31. mája 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh legislatívneho zámeru Trestného zákona a Trestného poriadku.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za 1. štvrťrok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Ročná správa o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 1999.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na ďalší postup nakladania s majetkom spoločností uvedených v súvislosti s novelou zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vyslanie príslušníkov Armády SR do Ochranného kontingentu OSN v Irackej republike, do mierovej misie OSN v€Konžskej republike, do misie OBSE v Gruzínskej republike a na rozšírenie účasti Armády SR v medzinárodných mierových silách KFOR v Kosove.
Predkladajú: minister obrany SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prístup SR k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia, podpísanému 26. júna 1990 v Istanbule.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zriadenie Generálneho konzulátu SR na Ukrajine so sídlom v Užhorode.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh organizácie prechodu Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU do rezortu Ministerstva školstva SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a Akčného plánu na roky 2000 - 2002.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na XXVI. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní v Brne 6. - 8. 6. 2000.
Predkladajú:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a€skúšobníctvo SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na prenájom priestorov pre Úrad pre verejné obstarávanie z rezervy vlády SR.
Predkladá: predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225/1998.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z..
Predkladá:€predseda€Úradu€geodézie,€kartografie€a€katastra SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie vládneho návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o námornej plavbe.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Prehľad majetku štátnych podnikov, iných štátnych organizácií a majetkových účastí štátu v spoločnostiach v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možnosti ich privatizácie.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Spotrebiteľský barometer 2. štvrťrok 2000.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 29. mája 2000
     TIO Úradu vlády SR