Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
104. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. júna 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z..
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 612) a zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač č. 614).
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na finančné zabezpečenie nových medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2000 na podporu preventívnych programov.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z komplexného programu boja so zločinnosťou.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmu.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vyslovenie súhlasu s podpisom a ratifikáciou Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov dohodnutého v Bruseli 26. 6. 1999.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzatvorenie dohody o zriadení Úradu Fondu OSN pre populáciu v Slovenskej republike.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh finančného zabezpečenia spolupráce Slovenskej republiky s€Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu v roku 2000.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zmenu štatútu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Správa o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej viceprezidentom Indickej republiky Krishnan Kantom v Slovenskej republike 13. až 16. 6. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zmenu B.2 uznesenia vlády SR č. 379/1998 k informácii o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich možných rizík.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 108/2000 ku koncepcii zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre práva dieťaťa.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Prvej správy o implementácii Európskej sociálnej charty Slovenskou republikou.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1999.
Predkladá: prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1999.
Predkladá: prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 1999.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Informácia o realizácii a plnení opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, Správy o lesnom hospodárstve v SR 1999 a Správy o vodnom hospodárstve v SR 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o účasti predsedu vlády SR na stretnutí predsedov vlád višegrádskych krajín a Nemecka v Gniezne v PR dňa 28. apríla 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 5. júna 2000
     TIO Úradu vlády SR