Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
105. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
14. júna 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 613).
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie €zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Stratégia budovania systému štátnej pokladnice do roku 2002.
Predkladá: ministerka financií SR

Komplexná správa o stave daňových a colných nedoplatkov k 31. 12. 1999 vrátane vyhodnotenia prijatých opatrení.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o záväzkoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za roky 1993 - 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vymenovanie Eleny Kohútikovej, viceguvernérky Národnej banky Slovenska, Ľubomíra Šlahora, guvernéra Exportno-importnej banky SR do funkcie členov Úverového a záručného výboru vlády SR a odvolanie Mariána Jusku, guvernéra Národnej banky Slovenska, z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Stratégia ďalšieho postupu privatizácie.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na ďalší postup privatizácie podniku IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Telekomunikačná politika SR na roky 2000 - 2002.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na úpravu podmienok zmluvy o vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej so spoločnosťou RAFFELS AG.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o leteckej doprave.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti generálmajor.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na prijatie rozhodnutia vlády SR o aktívnej účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO "CMX 2001".
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister obrany SR,
             minister vnútra SR
             a riaditeľ Slovenskej informačnej služby

Návrh na liberalizáciu obchodu medzi SR a ES v oblasti agrárnych výrobkov.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister hospodárstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Správa o spotrebe antibiotík a vývoj rezistencie na antibiotiká vo veterinárnej a humánnej medicíne.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh na finančné zabezpečenie nových medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh finančného zabezpečenia spolupráce Slovenskej republiky s€Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu v roku 2000.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre práva dieťaťa.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Prvej správy o implementácii Európskej sociálnej charty Slovenskou republikou.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh opatrení na realizáciu Odporúčania UNESCO na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na majetkové usporiadanie objektu, v ktorom je umiestnená Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na revíziu Európskej patentovej dohody v Mníchove 20. až 29. 11. 2000.
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu bodu C.3. uznesenia vlády SR č. 245 zo dňa 12. apríla 2000 k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

O 13.30 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 12. júna 2000
     TIO Úradu vlády SR