Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
106. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
21. júna 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh poslanca Národnej rady SR V. Oberhausera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh poslancov Národnej rady SR Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh poslancov Národnej rady SR J. Malchárka a P. Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z.z..
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh Zákonníka práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o verejnej službe.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Národný program boja proti korupcii.
Predkladá: predseda vlády SR

Alternatívny návrh usporiadania samosprávy vyšších územných celkov.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister vnútra SR

Návrh na zabezpečenie koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na voľbu JUDr. Ľudovíta Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky vládou SR za pôžičku vo výške 30 mil. EUR alebo jeho ekvivalentu v inej mene pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica na financovanie projektu Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia a návrh na čerpanie prvej tranže pôžičky v objeme 6144 tis. EUR v roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Koncepcie rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o záväzkoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za roky 1993 - 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho televízneho vysielania v Slovenskej republike.
Predkladajú: minister kultúry SR,
             ministerka financií SR,
             minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Správa o činnosti krajských úradov a okresných úradov za rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzatvorenie dohody o zriadení Regionálnej styčnej úradovne Úradu OSN pre kontrolu drog a prevenciu kriminality v€Slovenskej republike.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh uznesenia vlády SR, ktorým sa mení uznesenie vlády SR č. 366 z 24. 5. 2000 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na druhú časť šiesteho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti generálmajor.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerského predsedu Slobodného štátu Bavorského Edmunda Stoibera v Slovenskej republike 3. 5. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2000.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na riešenie dopadov katastrofického sucha v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve v roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavba "Výroba oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu BEKAERT Bánovce nad Bebravou - Biskupice" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 19. júna 2000
     TIO Úradu vlády SR