Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
107. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
28. júna 2000 (streda) o 10.00 hod. v budove Krajského úradu v Banskej Bystrici

 

Návrh zákona o vysielaní a retransmisii.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alternatívny návrh usporiadania samosprávy vyšších územných celkov.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister vnútra SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavba "Výroba oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu BEKAERT Bánovce nad Bebravou - Biskupice" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Riziká a východiská plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti bytovej výstavby.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 1999 - jún 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Odpočet plnenia úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire 2000 k 21. 6. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Správa o priebehu a výsledkoch rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie v 1. polroku 2000.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie Ing. Tibora Brezovského z funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Analýza sociálno-ekonomického rozvoja a zámery rozvoja Banskobystrického kraja.
Predkladá: prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2000 a prognóza vývoja na rok 2000.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o €zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankové úvery na financovanie výstavby diaľnic a ciest v roku 2000 - II.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 26. júna 2000
     TIO Úradu vlády SR