Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
108. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. júla 2000 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh Zákonníka práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o verejnej službe.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone Národnej rady SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - II. časť.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Riziká a východiská plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti bytovej výstavby.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh globálnej schémy na riešenie pohľadávok štátu a verejnoprávnych inštitúcií.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o výsledkoch uplatňovania dovoznej prirážky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š.p. Bratislava.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Českej republike v dňoch 20. až 23. 5. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa zo 16. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 9. 5. 2000 v Prahe.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Zambijskej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Zásad vlády Slovenskej republiky pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí.
Predkladá: ministerka financií SR

Projekt Veľké jubileum roka 2000.
Predkladá: minister kultúry SR

Projekty na kultúrne aktivity - rok 2000 /II. štvrťrok 2000/.
Predkladá: minister kultúry SR

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR na Slovenskom pozemkovom fonde.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike na dokončenie rekonštrukcie základnej školy v kosovskej dedine Glavišica a humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na určenie alternáta zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 414/1997.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zavedenie preferenčnej colnej sadzby u viskózových vlákien.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu gestora úlohy v bode C.13 z uznesenia vlády SR č. 321 z 28. 4. 1999 prijatého k správe o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na doplnenie zákonnej úpravy poskytovania funkčných požitkov niektorých ústavných činiteľov.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu DPH za projekty PHARE realizované Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou pri Úrade vlády SR.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 1 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 3. júla 2000
     TIO Úradu vlády SR