Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
110. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
12. júla 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z.z..
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o Slovenskom rozhlase.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona o Slovenskej televízii.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z..
Predkladá: minister obrany SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Informácia o príprave štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie prvého polroka 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodné poskytovanie služieb.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov: ZTS Pohronské strojárne, š.p. so sídlom Hliník nad Hrohom, Vápenka Margecany, š.p. so sídlom Margecany, Nákladná automobilová doprava, š.p. Košice, OZ 1023 Košice so sídlom Košice, Semenársky štátny podnik, š.p. Topoľčany so sídlom Topoľčany, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Sliač, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Nový Smokovec, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Rajecké Teplice.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o naložení s majetkovou účasťou FNM SR na podnikaní spoločností: AGRO-BIO Hubice, a.s. so sídlom v Hubiciach, ENERGO POWER, a.s. so sídlom v Košiciach, LR CRYSTAL, a.s. so sídlom v Lednických Rovniach, MILSY, a.s. so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, SLOVPOL, a.s. so sídlom v Trenčíne, PRIATEĽSTVO, a.s. so sídlom v Bratislave, SEMAT, a.s. so sídlom v Trnave, STAVECO Galanta, a.s. so sídlom v Galante.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Gagarinova ul..
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo - zubná ambulancia.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Neded.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotného zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Kiššova ul..
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdavotníckeho zariadenia Poliklinika ZŤS Martin.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Sabinov - Obvodné zdravotné stredisko Lipany, Komenského 20, časť zubné.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Dodatok č. 2 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o programe ďalšej ťažby uhlia na Slovensku.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Analýza výskumu a vývoja na vysokých školách, v organizáciách v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavoch od r. 1993, jeho výsledkoch a prínosoch z uplatnenia v hospodárskej a spoločenskej praxi, vrátane štruktúry zdrojov použitých na ich financovanie a návrh opatrení smerujúcich k racionalizácii ich organizačného usporiadania a financovania.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na uzavretie Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Analýza vývoja finančného hospodárenia v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a možného zvýšenia odvodov do nich.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o priebehu a výsledkoch 58. zasadnutia Dunajskej komisie, konaného v Budapešti 10. až 14. 4. 2000.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Aktualizácia Národného akčného plánu pre Povodie Dunaja.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva Slovenskej republiky v II. polroku 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh rozdelenia finančných prostriedkov obciam z výnosu lotérií a iných hier na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti zdravotníckych poisťovní z prostriedkov Všeobecnej pokladničnej správy.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o spotrebe antibiotík a vývoj rezistencie na antibiotiká vo veterinárnej a humánnej medicíne.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh na členstvo Slovenskej republiky v Medzinárodnom centre pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamianok ICCROM /International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property/.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Rady ministrov Poľskej republiky Jerzyho Buzeka v Slovenskej republike 31. 5. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike na dokončenie rekonštrukcie základnej školy v kosovskej dedine Glavišica a humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu gestora úlohy v bode C.13 z uznesenia vlády SR č. 321 z 28. 4. 1999 prijatého k správe o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnú časť na rok 2000.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 854, 861, 864, 866, 871 a 872/2000 prijatých na 31. schôdzi.
Predkladá: predseda vlády SR

Správa vlády Slovenskej republiky o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Informácia o realizácii a stave projektov trilaterálnej spolupráce podporených zo štátneho rozpočtu v roku 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o vyhodnotení doterajšieho priebehu procesu racionalizácie siete základných a stredných škôl v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o pokusnom overovaní spôsobu riadenia škôl na základe § 58 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 5. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Informácia o zakúpení dvoch služobných vozidiel pre ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Informácia o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády Slovenskej republiky pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii za obdobie 1. polroka 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Názory občanov Slovenska na aktuálne otázky spoločnosti (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Analýza politík krajín Európskej únie, Českej republiky, Maďarska a Poľska zameraných na tvorbu nových pracovných miest.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1999.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 10. júla 2000
     TIO Úradu vlády SR