Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
111. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. augusta 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z..
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Legislatívny zámer návrhu zákona o štátnej štatistike.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o regionálnom rozvoji.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh nariadenia vlády SR o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 30. júna 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 8. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Správa o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Správa o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie prvého polroka 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister hospodárstva SR

Návrh Koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005 a Koncepcie lesníckej politiky SR do roku 2005.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000.
Predkladajú: ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR
             a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh programov poskytovania príspevkov na výstavbu nájomných bytov, poskytovania príspevkov na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania príspevkov na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roku 2000.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO /NP PRENAME/ v prvom polroku 2000.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s vyslaním Vojsk Ministerstva vnútra SR na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh opatrení na zlepšenie finančného zabezpečenia činnosti vysokých škôl v rokoch 2000 a 2001 a opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách, vyplývajúcich zo stretnutia členov vlády SR a SRK.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh účasti delegácií Slovenskej republiky na Miléniovom Summite a 55. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín višegrádskej skupiny v Prahe dňa 9. júna 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu úloh B.1 a B.5 uznesenia vlády SR č. 472 z 21. 6. 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie náhradníka stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na zmenu predsedu Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Hodnotenie činnosti Exportno-importnej banky SR, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. a Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú za rok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Účelové využitie prostriedkov štátneho rozpočtu, vyčlenených na realizáciu projektov zameraných na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny v r. 1999. Aktivity vlády SR, podpredsedu vlády SR, splnomocnenca vlády SR a sekretariátu splnomocnenca.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Informácia o plnení uznesenia vlády SR číslo 79 z februára 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie v zmysle medzivládnej Dohody z 19.4.1995.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku
             Dominik Kocinger

Informácia o priebehu a výsledkoch 53. svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch XXVI. plenárneho zasadnutia Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní CIP konanom v dňoch 6. - 8. júna 2000 v Brne.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Informácia o oficiálnej návšteve námestníka GT OSN Pina Arlacchiho v Slovenskej republike dňa 3.7.2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o výsledkoch činnosti úradu pre verejné obstarávanie za 1. polrok roku 2000.
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR

Spotrebiteľský barometer 3. štvrťrok 2000 (informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * * * *

O 13.30 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 7. augusta 2000
     TIO Úradu vlády SR