Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
112. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. augusta 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh koncepcie vzdelávania vo verejnej správe.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister školstva SR

Návrh zásad zabezpečenia leteckej prepravy ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných štátnych predstaviteľov, ako aj ďalšej leteckej činnosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o plnení útlmového programu v odvetví rudného baníctva (Návrh ďalšieho zabezpečenia likvidácie a sociálnych nárokov uvoľnených pracovníkov).
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o možnostiach nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami v súčasnosti a návrh na ich ďalšiu liberalizáciu.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o postupoch prác na aktualizácii optimálnej siete zdravotníckych zariadení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o zrealizovaní vysporiadania pohľadávky v zahraničí formou dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok z Indickej republiky.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do dobrovoľného fondu Rady Európy pre prípravu Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii "Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí: Od teórie k praxi " vo výške 15 000,- FRF.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky screeningu sektoru životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v jarných mesiacoch roka 2000 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do projektu z iniciatívy UNCTADu a IFADu na posilnenie národných kapacít účtovného výkazníctva a audítorstva.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na schválenie žiadosti vlády Slovenskej republiky o poskytnutie pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy pre Projekt financovania infraštruktúry obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi príjmami.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia alebo rušia rozhodnutia alebo ich časti o privatizácii podnikov alebo ich častí: ZDROJ Košice, š.p. OZ 11-01 Košice so sídlom Košice, Žilinské tlačiarne, š.p. so sídlom Žilina, Závody ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, š.p. OZ Vyhne so sídlom Vyhne, Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p. so sídlom Žilina, Kameňolomy a štrkopieskovne, Zlaté Moravce, š.p. so sídlom Zlaté Moravce, NIBACO, š.p. so sídlom Bratislava, Stavebná doprava a mechanizácia Žilina, š.p. so sídlom Žilina, Výskumný ústav koľajových vozidiel, š.p. Praha, pobočka Poprad so sídlom Poprad, Rudné bane, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici, Banský závod Talcum Hnúšťa, Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. so sídlom Spišská Nová Ves, výrobňa Spiš - Grétla a strojnostavebný závod, Prešov, Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb NOVA, š.p. so sídlom Bratislava, SLOV-AIR, š.p. Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia alebo rušia rozhodnutia o privatizácii podnikov: Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Piešťany, Východoslovenské žriedla, š.p. so sídlom Prešov, Novácke chemické závody, š.p. so sídlom Nováky, Slovnaft, š.p. so sídlom Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov: Štátny majetok "Valaská Belá", š.p. so sídlom Valaská Belá, Žrebčín Nový Tekov, š.p. so sídlom Nový Tekov, Žrebčín "Motešice", š.p. so sídlom Motešice, Žrebčinec Veľký Šariš, š.p. so sídlom Veľký Šariš, Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, š.p. so sídlom Veľká Lomnica, Výskumný ústav mliekárenský, š.p. so sídlom Žilina, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, š.p. so sídlom Horná Streda, Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, š.p. so sídlom Levoča.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Bardejov - časť Zubné stredisko Bardejov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Partizánske, časť OZS - detské, Hrnčírikova ul. 194/5.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, Zubné stredisko, Žabotova 3.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky: Slovenský plynárenský priemysel, š. p. Bratislava, Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina, Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice na peňažný vklad do akciovej spoločnosti Globtel GSM, a.s. so sídlom Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vypovedanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach č. 53/1986 Zb..
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu Dohody medzi vládou SR a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov zjednodušenou formou výmeny verbálnych nót.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Protokolu medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z 10. 3. 1988 Slovenskou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Rímskeho protokolu z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine z 10. 3. 1988 Slovenskou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 562/2000 k návrhu na uzavretie Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na členstvo Slovenskej republiky v INTAS.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 554 z 18. 8. 1998 k návrhu koncepcie spolupráce SR s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj /UNIDO/ na roky 1998 - 2001 a na zriadenie Centra UNIDO v Bratislave.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 11. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Londýne 9. až 13. 10. 2000.
Predkladajú:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch 23. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 5. - 9. 6. 2000 "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie".
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh zmien a doplnkov štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zahraničných Slovákov.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a splnomocnenec vlády SR Claude Baláž

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvťroku 2000, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti pri poskytovaní dávky sociálnej pomoci.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 883 zo dňa 13. októbra 1999.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh na zmenu uznesení vlády č. 375/1999 k správe o súčasnom stave riešenia problematiky elektronického obchodovania a č. 6/2000 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 238 z 24. marca 1999 uloženej ministerke financií SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 31/2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie úloh "Návrh legislatívneho zámeru zákona o evidencii bytov" a "Návrh zákona o evidencii bytov".
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na zrušenie úlohy uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 198/1999 uloženej ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy a účasti športových reprezentantov Slovenskej republiky na Hrách XXVII. olympiády a Hrách XI. paralympiády v Sydney.
Predkladá: minister školstva SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Východiská financovania verejnej správy v súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 17. plenárneho zasadnutia Medzinárodného výboru pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Spoločenstva nezávislých štátov, konaného v dňoch 19.-22.6.2000 v Tbilisi.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Správa o priebehu a výsledkoch procesu privatizácie a transformácie za I. polrok 2000.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 14. augusta 2000
     TIO Úradu vlády SR