Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
113. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
23. augusta 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Štátne programy na rozvoj malého a stredného podnikania v roku 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh koncepcie vzdelávania vo verejnej správe.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister školstva SR

Návrh poslancov Národnej rady SR A. Malíkovej a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov a mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky screeningu sektoru životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh programov poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov, poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh realizácie koncepcie koncentrácie priemyselno-právnej agendy na jeden súd s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre finančný trh.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o doplnkových opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti.
Predkladajú: minister obrany SR
             a minister zahraničných vecí SR

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov vyplývajúcich z bodu B.1. uznesenia vládySR č. 459/2000 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
Predkladajú: minister školstva SR
             a ministerka financií SR

Návrh na financovanie zdravotníckej starostlivosti v 2. polroku 2000.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Odpočet uskutočnených transformačných krokov v rezorte zdravotníctva za roky 1999 - 2002 (I. vyhodnotenie).
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na vymenovanie člena akreditačnej komisie.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia Národnej rady SR č. 854/2000 a uznesenia vlády SR č. 575/2000.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o riešení problematiky ombudsmana a správneho súdnictva.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dopravná politika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb kapitálu.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie. Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Poľskej republike v dňoch 12. 14. apríla 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 21. augusta 2000
     TIO Úradu vlády SR