Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
114. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
30. augusta 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie.
Predkladá: minister školstva SR

Správa o ekonomickom zvýhodnení produkcie potravinových zložiek, u ktorých "Program ozdravenia výživy obyvateľov SR" predpokladá zvýšenie ich spotreby.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania "Rad bieleho dvojkríža II. triedy" - in memoriam diplomatovi, medzinárodnému právnikovi a publicistovi dr. Štefanovi Osuskému.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku.
Predkladá: minister školstva SR - predseda Rady vlády SR pre
           informatiku

Návrh na zrušenie por. č. 56 bod 2, 3, 4 prílohy uznesenia vlády SR č. 210/1995 k návrhu zoznamu budov určených na vyňatie z majetku štátnych podnikov zaradených do 2. vlny privatizácie pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy B.3 vyplývajúcej pre ministra obrany SR z uznesenia vlády SR č. 1123/1999.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy B.24 z uznesenia vlády SR č. 225/1997 k návrhu opatrení na podporu sociálno-ekonomického rozvoja v okrese Svidník.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy "Privatizačný projekt VÚB, a.s." v Pláne práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 18 v mesiaci jún 1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999 schváleného uznesením vlády SR č. 74/1999 a úlohy č. 6€€b/ Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky schváleného uznesením vlády SR č. 90/1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 282/1997, na zrušenie uznesenia vlády SR č. 455/1998 a na zrušenie €€bodov 7 a 8 z prílohy uznesenia vlády SR č. 526/1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 1123/1999 pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 730/1996 k návrhu koncepcie integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie v podmienkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 25 v mesiaci september z uznesenia vlády SR č. 74/1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 550/1999 k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín visegrádskej skupiny v Bratislave 14. 5. 1999.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 44/1997.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o príprave 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o geneticky modifikovaných organizmoch a tézy vykonávacích predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na schválenie programu medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom.
Predkladajú: guvernér Národnej banky Slovenska
             a ministerka financií SR

* * * * *

O 13.30 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 28. augusta 2000
     TIO Úradu vlády SR