Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
116. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13. septembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister hospodárstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Program podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na využitie vedomostí a poznatkov z prípravy kozmonautov Slovenskej republiky v Ruskej federácii pre budúce obdobie v podmienkach Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na schválenie programu medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom.
Predkladajú: guvernér Národnej banky Slovenska
             a ministerka financií SR

Návrh zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z..
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - III. časť.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 44. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni v dňoch 18. až 22. septembra 2000.
Predkladajú: predseda Úradu jadrového dozoru SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Koordinačná smernica pre prípravu a realizáciu programu ISPA v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh opatrení na zefektívnenie procesu prípravy a realizácie predvstupových fondov Európskej únie v SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pál Csáky
             a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Administratívne potreby na implementáciu práva EÚ, budovania inštitúcií a ich finančné zabezpečenie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Upresnený zoznam čl. Ústavy SR a zákonov, ktoré sú dotknuté procesom decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Aktuálne problémy financovania krajských úradov a okresných úradov.
Predkladá: ministerka financií SR

Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2001 - 2003.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005 a Koncepcie lesníckej politiky SR do roku 2005.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh koncepcie štátnej vednej a technickej politiky /do roku 2005/.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 1055/1999 bod B.2.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh zásad regionálnej politiky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o vypracovaní posudku o možnostiach finančného zabezpečenia odporúčaní uvedených v zápisnici z druhého zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Šiesteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie podpísaného v Pekingu dňa 15. 9. 1999.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na schválenie Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Záverečného protokolu Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách podpísaných v Pekingu dňa 15. 9. 1999.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Vyhodnotenie doterajšieho spôsobu vykonávania Dohody medzi vládou SR a vládou USA o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a správa o činnosti agentúry pre medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na doplnenie úlohy v časti B v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 437 zo dňa 14. júna 2000 k stratégii ďalšieho postupu privatizácie a na zmenu termínu plnenia úlohy.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na plné členstvo Slovenskej republiky v európskej iniciatíve EUREKA.
Predkladá: minister školstva SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh realizačného projektu vecných riešení a časový harmonogram uskutočňovania reformy verejnej správy.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš,
             minister vnútra SR
             a ministerka financií SR


Zámer a postup privatizácie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR


Informácia o 9. konferencii európskych ministrov zodpovedných za šport organizovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Radou Európy v dňoch 30. a 31. mája 2000 v Bratislave.
Predkladá: minister školstva SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 11. septembra 2000
     TIO Úradu vlády SR