Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
118. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. septembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslancov Národnej rady SR Romana Vavríka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa rúší zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších územných celkov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pál Csáky
             a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Koordinačná smernica pre prípravu a realizáciu programu ISPA v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh opatrení na zefektívnenie procesu prípravy a realizácie predvstupových fondov Európskej únie v SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh Organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre boj so zločinnosťou.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Analýza reorganizácie štátnych lesov vo vzťahu k vytvoreniu jedného štátneho podniku lesov SR.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na úpravu siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prístup SR k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" a k Doplnkovému protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA".
Predkladajú:€minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru o zmluve o preprave tovaru vnútrozemskou vodnou cestou /CMNI/, ktorá sa bude konať v dňoch 25. septembra až 3. októbra 2000 v Budapešti.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na otvorenie prístupového procesu Slovenskej republiky do programu Európskej únie "Kultúra 2000".
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000 schválených uznesením vlády SR č. 225/2000 /III. štvrťrok 2000/.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 353/1997 k návrhu koncepcie integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie v podmienkach Ministerstva kultúry SR.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2000, schváleného uznesením vlády SR č. 47/2000.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie úloh pod poradovými číslami 15 a 16 na mesiac november, vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá:€predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Zoznam splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou Slovenskej republiky.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Analýza v oblasti tepelného hospodárstva v rozpočtových a príspevkových orgánizáciách.
Predkladajú:€ministerka€financií SR,
             minister€výstavby€a€regionálneho rozvoja SR,
             minister hospodárstva SR
             a€minister vnútra SR

Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 2000 a aktualizovaná prognóza vývoja na rok 2000.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho v Spojených štátoch amerických v dňoch 7.-11. augusta 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Informácia o riešení problematiky transformovaných investičných fondov.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o možnostiach riešenia deficitov Sociálnej poisťovne v rokoch 2000 a 2001.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o účasti organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na realizácii 5. rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj a demonštračné aktivity.
Predkladá: minister školstva SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 18. septembra 2000
     TIO Úradu vlády SR