Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
120. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. septembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. o Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Komore ekológov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh zákona o správach finančnej kontroly.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Analýza v oblasti tepelného hospodárstva v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Predkladajú: ministerka financií SR,
             minister výstavby a regionálneho rozvoja SR,
             minister hospodárstva SR
             a minister vnútra SR

Návrh záručných a úverových programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
Predkladá: ministerka financií SR

Dodatočné krytie finančných zdrojov na Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003.
Predkladá: minister školstva SR

Správa o činnosti a financovaní Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd za roky 1997 - 1999.
Predkladajú:€minister pôdohospodárstva SR,
             minister životného prostredia SR
             a minister zdravotníctva SR

Správa o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni.
Predkladá: minister kultúry SR

Schválenie Dohody o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom podpísanej v Bratislave dňa 11. apríla 2000.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu realizácie investičných zámerov Ministerstva zahraničných vecí SR v Ruskej federácii z časti zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike a návrh na ďalší postup.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na Slovenskom pozemkovom fonde.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na ďalšie opatrenia Slovenskej republiky v nadväznosti na podpísanie Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky a vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei.
Predkladajú: minister obrany SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy Program rozvoja biotechnológií v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 uvedených pod poradovým číslom 12 na mesiac máj a pod poradovým číslom 11 na mesiac október.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej repubiky číslo 361 zo 6. mája 1999 k ideovému zámeru projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Plán zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o plnení úloh č. B.1., B.2., B.3., B.4., uznesenia vlády SR č. 472 zo 106. rokovania vlády SR dňa 21.6.2000.
Predkladá: ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu

Informácia o zriadení Spoločného monitorovacieho výboru pre fondy Európskej únie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Vyhodnotenie Stratégie vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Informácia o výsledkoch a priebehu 3. zasadnutia zmluvných strán Dohody o ochrane netopierov v Európe.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 2000.
Predkladá: guvernér Exportno-importnej banky SR

Dodatok k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie júl 2000 - september 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh konečného riešenia deficitu vína v Slovenskej republike za rok 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Rámcový návrh štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

O 13.30 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 25. septembra 2000
     TIO Úradu vlády SR