Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
122. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
11. októbra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona Zákonníka práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o verejnej službe.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o daňových orgánoch.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky.
Predkladajú: minister obrany SR
             a minister zahraničných vecí SR

Obranné plánovanie Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie.
Predkladá: minister kultúry SR

Účasť delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri dňa 17. 10. 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 14 v mesiaci september a úlohy č. 17 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 a na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci október v Pláne práce vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister vnútra SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, €€štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov €€štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zloženia delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na€stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch 12. a 13. 10. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o činnosti pracovnej skupiny na riešenie aktuálnych problémov Slovenskej televízie a prípravu projektu jej komplexnej transformácie.
Predkladá: minister kultúry SR

Informácia o kvantifikácii skutočných dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v operáciách na podporu mieru.
Predkladá: minister obrany SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 9. októbra 2000
     TIO Úradu vlády SR