Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
124. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
18. októbra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh poslanca Národnej rady SR V. Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Predkladá: ministerka financií SR

Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Prehľad výdavkov na reformu verejnej správy.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Harmonogram realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 2001 až 2003.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v SR v I. až III. štvrťroku 2000 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Systém financovania telesnej kultúry v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na využitie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov získaných privatizáciou schválených v zákone o štátnom rozpočte na Rozvojové programy výskumu a vývoja na urýchlenie reštrukturalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie NSR vedenej spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom v Slovenskej republike dňa 23. 10. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Haagu, 13. - 24. 11. 2000.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na presun finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR v roku 2000.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 238 z 24. marca 1999 uloženej ministerke financií SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 773 z 27. 9. 2000 k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 /RNP PRENAME 2001/.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy Ministerstva školstva SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999 "Analýza a návrh systému financovania telesnej kultúry - koncepcia".
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 5 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 6/2000 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 242 z 2. 4. 1996 a uznesenia vlády SR č. 458 z 25. 6. 1996.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Návrh na vymenovanie nového člena Rady Fondu detí a mládeže.
Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o kvantifikácii skutočných dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 2000.
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Informácia o ekonomickej dimenzii Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v prvom polroku 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 16. októbra 2000
     TIO Úradu vlády SR