Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
125. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25. októbra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o dani z nehnuteľností.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh reformy štátnych fondov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie a vyhodnotenie zoznamu pasportizácie majetku štátu.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh koncepcie vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o plnení opatrení a postupe prác na zavedení JASPI pre štátne orgány SR.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na riešenie havarijnej situácie zosuvu pôdy v obci Žaškov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na riešenie havarijnej situácie na skládke popolnín v€okrese Myjava.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina - časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI. Žilina.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Palín č. 251.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Pavlovce nad Uhom č. 681.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Stráňany č. 1774, Michalovce.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Strážske, Mierová ul. č. 84.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava - časť Obvodné zdravotné stredisko Štítnická ul..
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Správa o priebehu a výsledkoch 88. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 30. 5. 2000 až 15. 6. 2000 v Ženeve a návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952 Slovenskou republikou.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Mnohostrannej dohody medzi Bulharskou republikou, Českou republikou, Estónskou republikou, Európskym spoločenstvom, Maďarskou republikou, Islandom, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Poľskou republikou, Rumunskom, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru (ECAA).
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Štátnemu divadlu Košice, uzatvorenej vo forme výmeny nót.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa z 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o priebehu a záveroch diplomatickej konferencie na prijatie Dohovoru o patentovom práve, ktorá sa konala v Ženeve 11. 5. až 2. 6. 2000.
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Holandského kráľovstva vedenej predsedom vlády Willemom Kokom v Slovenskej republike v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Milošom Zemanom v Slovenskej republike dňa 2. 11. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Konferencii európskych ministrov ľudských práv konanej pri príležitosti 50. výročia prijatia Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (Rím, 3. - 4. 11. 2000).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre finančný trh, podpredsedu a členov rady Úradu pre finančný trh.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Návrh na menovanie nového člena Rady Fondu detí a mládeže.
Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Správa o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o účasti delegácií SR na Miléniovom summite a na 55. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o výsledkoch činnosti Medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Správa o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o zriadení Spoločného monitorovacieho výboru pre fondy Európskej únie (Joint Monitoring Committee).
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na riešenie úhrady sanačných opatrení pri havarijnej situácii na skládke odpadov "Babica" v obci Bošany v okrese Partizánske.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister životného prostredia SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za splátkový úver na financovanie projektu "Výstavba výrobných divízií a útvaru riadenia akosti" v š.p. IMUNA Šarišské Michaľany.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 23. októbra 2000
     TIO Úradu vlády SR