Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
126. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31. októbra 2000 (streda) o 13.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR a zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh Koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2001 a návrh na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Analýza príčin dlhov škôl a školských zariadení v roku 1998 a 1999.
Predkladá: minister školstva SR

Výstavba priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. 11. 1998.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000.
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Návrh stanov Exportno-importnej banky SR.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
             skúšobníctvo SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančné a rozpočtové ustanovenia.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia. Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dane.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister spravodlivosti SR

Návrh na zriadenie dočasného SITCEN SR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o posúdení potreby prijatia legislatívnej normy upravujúcej limitovanie platieb v hotovosti.
Predkladá: ministerka finnacií SR

Informácia o stave zdravotníckych zariadení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Düsseldorfe v dňoch 5. - 6. 10. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Informácia o priebehu a výsledkov 15. zasadnutia Zhromaždenia zmluvných strán IMSO.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o stave a vývoji bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti, pracovných podmienkach a ochoreniach podmienených prácou v Slovenskej republike.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

O 16.30 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 27. októbra 2000
     TIO Úradu vlády SR