Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
127. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
8. novembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh nariadenia vlády o zverejňovaní predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledku verejného obstarávania.
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupy posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupy posudzovania zhody elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Národný plán zamestnanosti (Rozpracované opatrenia).
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrh opatrení na zabezpečenie vyrovnanej bilancie v roku 2000.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh spôsobu riešenia odovzdávania nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv zo správy Železníc SR do správy Správy štátnych hmotných rezervy SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh zásad spolupráce orgánov štátnej správy v územnom plánovaní.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Druhá národná správa o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na ratifikáciu Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1999.
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Projekt na ďalšie využívanie komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve.
Predkladajú:€minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh na zriadenie dočasného SITCEN SR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o stave rozvoja siete GOVNET v rámci realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrhy guvernéra Národnej banky Slovenska na vymenovanie členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh na zrušenie úlohy "Návrh zákona o poisťovníctve" v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci júl v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 - návrh zákona o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry.
Predkladá: minister kultúry SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o postupe odstraňovania následkov rozsiahlej vetrovej kalamity v lesoch stredného a severozápadného Slovenska z júna 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 44. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Informácia o vývoji počtu zamestnancov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty podpredsedu vlády SR a predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Pála Csákyho v Portugalsku na konferencii ministrov Groupe Pompidou Rady Európy v dňoch 11.-12. októbra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR v I. polroku 2000.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa o plnení úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire október 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Správa o priebehu a výsledkoch 3. zasadnutia Konferencie o pristúpení na úrovni zástupcov ministrov a vyhodnotenie negociačných záväzkov SR.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone Národnej rady SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity IV. časť.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky za rok 2000, vyhodnotenie priorít vlády Slovenskej republiky za rok 2000 a stanovenie priorít vlády Slovenskej republiky na rok 2001.
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 6. novembra 2000
     TIO Úradu vlády SR