Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
128. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. novembra 2000 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení 36. schôdze Národnej rady SR.
Predkladá: predseda vlády SR

Správa o priebehu a realizácii Národného akčného plánu pre ženy v Slovenskej republike v roku 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí 24. a 25. 11. 2000 v Budapešti.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti trojstrannej delegácie Slovenskej republiky na VI. Európskom regionálnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce 12. až 15. 12. 2000 v Ženeve.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre masmédiá.
Predkladá: minister kultúry SR

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov z rezervy vlády SR a z rezervy predsedu vlády SR.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Spotrebiteľský barometer 4. štvrťrok 2000 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2001.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci pre zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu v rámci programu INOGATE.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vypovedanie Dohody medzi ČSR a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh príspevku Slovenskej republiky do prostriedkov určených na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister obrany SR
             a minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy C.2 uznesenia vlády SR č. 472/2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 671/1999 uloženej ministrovi hospodárstva k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 14. novembra 2000
     TIO Úradu vlády SR