Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
129. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
22. novembra 2000 (štvrtok) o 9.30 hod. na Krajskom úrade v Košiciach

Akčný plán boja proti korupcii.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Správa o stave rozvoja siete GOVNET v rámci realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin-Podháj, ul. J. Goliana 38.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Ľadoveň, ul. Kirovova 2.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Novosad.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Cejkov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou - časť Lekáreň Medzev.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti podnikov: Slovenská plavba dunajská so sídlom v Bratislave a Štátna plavebná správa Bratislava so sídlom v Bratislave.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Rozhodujúce priority rozvoja Košického kraja a opatrenia na ich realizáciu.
Predkladá: prednosta Krajského úradu v Košiciach

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 943/1999 bod B.1 - uvoľniť z rozpočtových prostriedkov účelovo určených na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť regionálnych rozvojových agentúr z rozpočtovej kapitoly ÚSRSVT SR na zabezpečenie inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v SR pre KÚ Žilina podporu v sume 250 000,- Sk, pre KÚ Nitra podporu v sume 450 000,- Sk, pre KÚ Prešov podporu v sume 960 000,- Sk na účelové použitie podľa prílohy uznesenia, s termínom do 15. 11. 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na zmenu použitia výdavkov ŠR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom PPOK.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovej konferencii OSN o nadnárodnom organizovanom zločine (Palermo 11. - 15. 12. 2000) a na podpis dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na účasť Slovenskej republiky na 12. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Ouagadougou, Burkina Faso, v dňoch 11. až 14. 12. 2000.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o stave ochrany osobných údajov v informačných systémoch.
Predkladá: splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov

Informácia o výbere strategického partnera pre Slovnaft, a.s. Bratislava.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o výsledkoch osobitného financovania vysokých škôl v zmysle par. 15 zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.
Predkladá: minister školstva SR

* * * * *

O 12.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 20. novembra 2000
     TIO Úradu vlády SR