Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
130. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
29. novembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie predpisy.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o majetku vyšších územných celkov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupy posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá.
Predkladá:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú činnosť a postupy posudzovania zhody elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.
Predkladá:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Správa o stave ústavnosti v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Správa o vývoji hospodárenia poistných fondov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh postupu realizácie odstavenia jadrovej elektrárne JE V-1 Jaslovské Bohunice vrátane riešenia sociálno-ekonomických dopadov odstavenia.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin-Podháj, ul. J. Goliana 38.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Ľadoveň, ul. Kirovova 2.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Novosad.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Cejkov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou - časť Lekáreň Medzev.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti podnikov: Slovenská plavba dunajská so sídlom v Bratislave a Štátna plavebná správa Bratislava so sídlom v Bratislave.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na racionalizáciu orgánov na riešenie problémov nezamestnanosti.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie zmien Dohovoru o EUTELSAT (Európska telekomunikačná satelitná organizácia) a podpísanie pozmeňujúcej dohody k Protokolu o výsadách a imunitách EUTELSAT.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapúrskej republiky o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS).
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie zmeny Protokolu B k dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu.
Predkladajú: minister obrany SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Ukrajiny vedenej predsedom Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktorom Juščenkom v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej konferencie v Nice v dňoch 6. a 7. 12. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Wolfganga Schüssela v Slovenskej republike 10. 10. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v€zmysle uznesenia vlády SR č. 225 z 24. 3. 1998.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o spôsobe zabezpečenia plnenia záväzku vlády SR v čl. IV bod 2 Generálnej dohody na rok 2000 (opatrenia s cieľom zabezpečenia rastu reálnych platov zamestnancov rozpočtovej a príspevkovej sféry).
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a ministerka financií SR

Návrh na zabezpečenie schváleného počtu zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie v roku 2001.
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 11. medzinárodnej konferencie legálnej metrológie konanej v dňoch 9. ą 13. októbra 2000 v Londýne.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša do Spolkovej republiky Rakúsko dňa 13.10.2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Informácia o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša vo Švajčiarskej konfederácii v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN v Ženeve v dňoch 8. - 10.októbra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Informácia o Zhodnotení zdrojov vôd Slovenska s ohľadom na ich využitie pre pitné účely.
Predkladateľ: minister životného prostredia SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 27. novembra 2000
     TIO Úradu vlády SR