Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
132. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. decembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 239/1994 Z.z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády SR o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR,
             minister vnútra SR
             a minister spravodlivosti SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančná kontrola.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb osôb.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Životné prostredie.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister životného prostredia SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Poľnohospodárstvo.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2001.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na vymenovanie príslušníkov Policajného zboru do hodnosti generál.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa menia rozhodnutia o privatizácii podniku Baňa Dolina, štátny podnik so sídlom vo Veľkom Krtíši.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Mozartova ul. č. 3, Trnava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš - časť Zubné stredisko Veľký Krtíš, ul. Nemocničná 1.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica - časť Zubné stredisko Považská Bystrica.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Košice, Magnezitárska ul. 5 - Sklad č. 13, časť Košice, Magnezitárska ul. 5 - Podnikové riaditeľstvo.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v€Banskej Bystrici.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na ratifikáciu Európskeho dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z 20. mája 1980, podpísaného Slovenskou republikou v€Štrasburgu 2. marca 2000.
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na podpis Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Phnompenhi 16. februára 1980.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Priebežná správa o výsledkoch rokovania delegácie vlády SR o realizácii rozsudku MSD vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a návrh ďalšieho postupu.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku
             Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Organizačný harmonogram a rámec finančného zabezpečenia realizácie Koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zriadenie Rady vlády SR na reformu sociálneho poistenia a schválenie Štatútu Rady vlády SR na reformu sociálneho poistenia.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh novelizácie Organizačného zabezpečenia projektu usporiadania pozemkového vlastníctva.
Predkladajú:€minister pôdohospodárstva SR
             a predseda Úradu geodézie kartografie a katastra SR

Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z výnosov privatizácie Slovenských telekomunikácií, schválených uznesením vlády č. 603 zo dňa 9. augusta 2000.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000 schválených uznesením vlády SR č. 225/2000 a uznesením vlády SR č. 521/2000 (IV. štvrťrok 2000).
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 401 z 31. 5. 2000.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a ministerka financií SR

Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra zdravotníctva a ministra zahraničných vecí.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 96/1997 k dlhodobej stratégii využitia menších prírodných vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva a obchodné využitie, tvorbu a ochranu a estetizáciu životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na schválenie návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Plastic Omnium, Francúzsko, o priamej investícii spoločnosti Plastic Omnium na Slovensku.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 8. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia a finančnej situácie systému zdravotnej starostlivosti.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Projekt Infovek Slovensko.
Predkladá: minister školstva SR

Plán zmeny vlastníckych vzťahov pri organizáciách v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky uvedených v dodatku číslo 1/e dokumentu Audit.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 4. decembra 2000
     TIO Úradu vlády SR