Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
133. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13. decembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o plnení uznesenia vlády SR č. 604/2000 k Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na skončenie činnosti Rady vlády pre spoluprácu Slovenskej republiky s OECD a vyhodnotenie jej činnosti s návrhom na jej pretransformovanie na Koordinačný výbor pre pôsobenie Slovenskej republiky v OECD.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia a finančnej situácie systému zdravotnej starostlivosti.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o stave rodiny v Slovenskej republike.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národná správa Slovenskej republiky o dôsledkoch Svetového summitu o deťoch.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh správy o stave školských hospodárstiev, školských majetkov a školských lesných závodov vrátane návrhov na ich ekonomickejšie využitie.
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh na osobitný systém úverových podmienok pre poľnohospodárstvo po roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Zámer budovania priemyselného parku Záhorie.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie vlády SR pre bývanie.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky vládou SR na zahraničný bankový úver vo výške 40 mil. EUR v roku 2000 od Kreditanstalt für Wiederaufbau pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, š.p.ú. na podporu malého a stredného podnikania a na výstavbu bytov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z výnosov privatizácie.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Eva Jóri v. Slovenská republika.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci júl a úlohy č. 1 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úloh č. 1 a 2 v mesiaci jún a úlohy č. 2 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy B.4 z uznesenia vlády SR č. 439 z 18. júna 1996.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie bodu D.3 uznesenia vlády SR č. 1146/1999 k návrhu transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2000 v mesiaci december, pod por. číslom 7.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001.
Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2001.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o činnosti Národného fondu.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zabezpečenie úloh vlády SR zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia o plnení programu finančnej a ekonomickej konsolidácie Železníc Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Dánskom kráľovstve v dňoch 22. - 24. novembra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Analýza právnej úpravy prednostného uspokojenia záložného práva správcu dane.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch konferencie venovanej príspevkom určeným na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Informácia o pláne zmeny vlastníckych vzťahov pri organizáciách v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky uvedených v dodatku 1/e dokumentu AUDIT.
Predkladá: minister školstva SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 11. decembra 2000
     TIO Úradu vlády SR