Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
134. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. decembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady SR č. 154/1994 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 222/1996 Z.z..
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o prokuratúre.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
Predkladajú:€ministerka financií SR
             a guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh zákona o Agentúre na podporu vedy a techniky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Predkladá:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia.
Predkladá:€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Prioritné úlohy vlády SR vyplývajúce z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ 8. 11. 2000.
Predkladajú: podpredseda vlády Pavol Hamžík,
             podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v súlade s dokumentom Audit.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Predkladá: podpredseda vlády Ivan Mikloš

Finančné memorandum pre projekt ISPA 2000 - Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava (časť Bratislava Rača - Šenkvice).
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Finančné memorandum pre Národný program Phare 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh riešenia životného prostredia a infraštruktúry v areáli Sony Slovakia, s.r.o. Trnava.
Predkladajú: podpredseda vlády Ivan Mikloš
             a minister hospodárstva SR

Návrh na schválenie úhrady záväzkov obce Kechnec súvisiacich s vybudovaním infraštruktúry pre výrobný závod americkej firmy MOLEX.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Predkladajú: minister školstva SR,
             minister vnútra SR
             a vedúci Úradu vlády SR

Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na jednorazovú podporu euroregiónov v Slovenskej republike.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na vykonanie nevyhnutných presunov finančných príspevkov v rámci schválených účelov použitia v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2000 na finančné zabezpečenie aktív rezortu školstva SR prostredníctvom Štátneho Fondu telesnej kultúry.
Predkladá: minister školstva SR

Súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na zriadenie dočasného SITCEN SR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Projekty na kultúrne aktivity zahraničných Slovákov.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o priebehu a výsledkoch obhajoby Východiskovej, druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie vo Výbore OSN na odstránenie rasovej diskriminácie.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Sch. Trnavského 8.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Istrijská 20.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko P. Horova 14.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Saratovská 24.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na zrušenie a zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 93 zo 16. 2. 2000 k návrhu aktualizácie koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh rozhodnutia Asociačnej rady EÚ-SR, ktoré mení, prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru, rozhodnutie č. 1/95 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na ukončenie platnosti niektorých zmlúv o priateľstve a spolupráci uzavretých bývalou Československou socialistickou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prístup k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky do EÚ.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík
             a minister zahraničných€vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu s ministerským predsedom Maďarskej republiky Viktorom Orbánom a spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Wolfgangom Schüsselom v Bojniciach 10. 11. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Eva Jóri vs. Slovenská republika.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky M. Zemanom v Slovenskej republike 2. 11. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy číslo 11 v mesiaci december z Plánu práce vlády SR na rok 2000.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 301/2000 k opatreniam na podporu významných zahraničných investícií.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Plán zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Maďarsko.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na privatizáciu majetkových účastí štátu v strojárskych podnikoch a na reštrukturalizáciu DMD holding, a.s. Trenčín.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o kvantifikácii dopadov katastrofálneho sucha v€poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000 a predbežnom zúčtovaní I. etapy.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou, zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou a zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou.
Predkladajú: minister hospodárstva
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie zmeny Príloh C a F Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou, podpísanej v Bratislave dňa 30. novembra 2000.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. - 3. štvrťroku 2000 a prognóza vývoja na rok 2000 a 1. štvrťrok 2001.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 24. a 25. novembra 2000 v Budapešti, MR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode vo Varšave dňa 15. novembra 2000.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového prezidenta Rakúskej republiky T. Klestila v SR dňa 21.11. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o postupe prevodu majetku štátu v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a stave v oblasti reštitúcií majetkových práv občanov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Informácia o priebehu a výsledkoch Konferencie európskych ministrov ľudských práv.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o pláne zmeny vlastníckych vzťahov organizácie "Správa zariadení" v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky uvedeného v dodatku 1/e dokumentu AUDIT.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 18. decembra 2000
     TIO Úradu vlády SR