Voľba predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa opakuje – Úrad vlády SR zverejnil výzvu komisie

10.07.2019

Úrad vlády SR zverejnil dnes, v stredu 10.júla 2019 novú výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú vyhlásila komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu  úradu.

Podrobné požiadavky na záujemcu, ako aj zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť spolu s prihláškou, sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky: https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ .

Komisia bude posudzovať najmä odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, komplexnosť a vecnosť koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu a doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote.

Prihlášky je možné predkladať do 24 . septembra 2019 do 14.00 hod.

Prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo elektronicky na adresu komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom.

Výber záujemcov sa uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou.  O jeho termíne bude Úrad vlády SR verejnosť a médiá včas informovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26770