Všetky súdne pojednávania budú nahrávané - Umožní to projekt Ministerstva spravodlivosti SR financovaný Švajčiarskym finančným mechanizmom

03.11.2011
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

Nahrávanie všetkých súdnych pojednávaní, zavádzanie elektronického súdneho spisu a elektronického denníka znalca umožní projekt financovaný z Švajčiarskeho finančného mechanizmu. J.E. Christian Fotsch, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti a Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR dnes podpísali príslušné zmluvy, na základe ktorých majú byť do dvoch rokov investované finančné prostriedky vo výške takmer 3,1 milióna eur.

Projekt predložený Ministerstvom spravodlivosti SR s názvom Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“ sa skladá z dvoch častí. Prvá vytvára technické predpoklady  pre zavedenie elektronického súdneho spisu a v rámci druhej má byť zabezpečené nahrávanie všetkých súdnych pojednávaní.

Projekt bude realizovať Ministerstvo spravodlivosti SR. Pri čerpaní prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu je Úrad vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu, ktorý má celkovú zodpovednosť za jeho realizáciu v Slovenskej republike.

Elektronizácia justície je podstatným nástrojom zrýchlenia súdnych konaní, ako aj znižovania priestoru pre korupčné správanie. Súčasne otvára možnosti pre rozšírenie účasti verejnosti na kontrole súdnej moci.  

Postupne by malo na Slovensku byť plne vybavených 646 pojednávacích miestností na všetkých okresných i krajských súdoch nahrávacími zariadeniami. Nahrávané by malo byť všetky pojednávania a audiozáznam pojednávania by mal byť súčasťou súdneho spisu.

V súčasnosti je vybavená príslušnou technikou cca 1/6 pojednávacích miestností. Väčšinou sa však nahrávajú len špecifické trestné pojednávania. Priebeh všetkých pojednávaní sa zachytáva do zápisnice, kde však ide o skrátenú formu bez doslovného zápisu. To s odstupom času v mnohých prípadoch prináša pochybnosti o priebehu pojednávania a objavujú sa podozrenia z netransparentného postupu. Nahrávanie pojednávaní umožní overiť tvrdenia účastníkov konania z prípadných sťažností a je zároveň dôležitým nástrojom aj pre samotných sudcov napríklad pri vyhodnocovaní výpovedí účastníkov.  

Cieľom všetkých opatrení je vniesť viac transparentnosti do procesov spojených so súdno-trestnou a súdno-civilnou agendou, prispieť k zrýchľovaniu súdnych konaní a odstraňovaniu prieťahov. Týmito krokmi sa taktiež zúži priestor na korupciu a naopak sa vytvoria predpoklady pre posilnenie dôveryhodnosti súdnictva. Projekt má byť implementovaný počas nasledujúcich 2 rokov.
 
K Švajčiarskemu finančnému mechanizmu :
 
V Slovenskej republike je táto podpora známa pod názvom Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie (Švajčiarsky finančný mechanizmus).
Finančnú spoluprácu s východnou Európou schválili občania Švajčiarska v referende už v roku 2006. Pre Slovenskú republiku je určených 66 866 000 švajčiarskych frankov (cca. 54,7 mil. eur). Čerpať ich môžeme až do roku 2017 a Slovenská republika pridáva k tejto sume spolufinancovania zo štátneho rozpočtu tak, aby sa podieľal na pomoci poskytnutej na schválené projekty pätnástimi percentami.
 
Zástupcovia Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie podpísali dňa 20. decembra 2007 Rámcovú dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie (Rámcová dohoda). Tá vymedzila aj oblasti, v rámci ktorých je možné pripravovať projekty. Sú to Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem, Životné prostredie a infraštruktúra, Ľudský a sociálny rozvoj, Osobitné alokácie (Blokový grant a Twinningový Blokový grant). Oblasti boli vyberané tak, aby neprichádzalo k duplicite s inými mechanizmami určenými na čerpanie finančných prostriedkov, napr. štrukturálnymi fondmi.
 
Najmenej 40% príspevku zo Švajčiarskej konfederácie musí byť vynaložených v regióne na úrovni NUTS-II s najnižším HDP na obyvateľa. Na základe tohto kritéria príspevky v tejto výške budú pridelené projektom z východoslovenského regiónu.
 
Národný kontaktný bod (NKB)
Za implementáciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na národnej úrovni zodpovedá Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Švajčiarsky finančný mechanizmus.
 
 
 
* * * * *
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

  

4914