Výber kandidátov na verejné vypočutie na post predsedu ÚVO

28.07.2011

Úrad vlády SR eviduje 26 kandidátov na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO),  ktorí splnili podmienky a do stanoveného termínu zaslali svoje prihlášky s projektmi, ako si predstavujú pôsobenie tohto úradu pod ich vedením.  
   
Výber prebieha v dvoch stupňoch. Prvý stupeň je písomný a anonymný a vyhodnocujú sa jednotlivé projekty. Druhý stupeň je ústny a verejný, t. j. formou verejného vypočutia.
 
V týchto dňoch v rámci zachovania čo najtransparentnejších pravidiel prebieha anonymné posudzovanie projektov. Jednotlivé projekty boli zanonymizované a aj experti, ktorí projekty posudzujú, navzájom o sebe nevedia. Z troch expertov dvaja sú zo zahraničia. Každý expert hodnotí anonymný projekt samostatne bodmi 1 – 5.
 
Po ich zhodnotení sa projekty sústredia na Úrade vlády, kde sa ich hodnotenie spriemeruje a na základe toho sa vytvorí poradie. Uchádzači s najlepším hodnotením budú pozvaní na verejné vypočutie. Až potom sa odkryjú mená autorov projektov a zároveň aj mená expertov, ktorí projekty posudzovali. Na verejné vypočutie bude mať prístup každý, kto o to prejaví záujem.  
  
Dňa 21. júna 2011 Úrad vlády SR vyhlásil možnosť zúčastniť sa výberu kandidátov na verejné vypočutie na predsedu ÚVO. Záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, odbornými znalosťami, organizačnými schopnosťami, morálnou bezúhonnosťou  a najmenej päťročnou praxou v oblasti verejného obstarávania sa museli prihlásiť do 4. júla. Kandidátov, u ktorých chýbali niektoré formálne podklady, úrad vyzval, aby chýbajúce podklady doplnili do 15. júla (rozhodujúci bol dátum na poštovej pečiatke). Podľa zákona predsedu ÚVO volí Národná rada SR na návrh vlády SR. Kandidáta, o ktorom budú rozhodovať poslanci NR SR, navrhne vláda SR po verejnom vypočutí.
 
Celý postup aj výber hodnotiteľov pre prvý stupeň výberu bol konzultovaný s mimovládnymi organizáciami.
 
* * * * *
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
3570