Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny rokoval v novom zložení

14.08.2014

Chceme pristúpiť konštruktívne k práci vo výbore a využívať tie prostriedky, ktoré existujú, na ochranu záujmov menšín. Našou ambíciou je  nájsť spoločnú reč s ostatnými národnostnými menšinami na Slovensku. Rád k tomu osobne prispejem,“ povedal na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v Hoteli Bôrik novozvolený člen za maďarskú národnostnú menšinu Géza Tokár.
Lindu Rábekovú, tiež novú členku výboru, teší fakt, že poľská národnostná menšina nečelí väčším problémom: „ Napriek tomu mojím hlavným cieľom bude snaha znovunadobudnúť štandard kultúrneho života príslušníkov poľskej národnosti – aj čo sa týka výšky dotácií.“
V úvode mimoriadneho zasadnutia výboru  Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a predsedníčka výboru, odovzdala zvoleným zástupcom národnostných menšín v júlových voľbách menovacie dekréty, čím sa stali riadnymi členmi výboru.  
Zasadnutie pokračovalo tajnou voľbou podpredsedu výboru.  Z dvoch kandidátov  - Pavla Traubnera a Gyulu Bárdosa, ktorých navrhli zástupcovia chorvátskej a maďarskej národnostnej menšiny  Radoslav Jankovič a Géza Tokár, bol do tejto funkcie opätovne zvolený prof. Pavel Traubner, ktorý sa   vo svojom krátkom príhovore  poďakoval za dôveru a vyhlásil:  „Budem sa veľmi snažiť, aby tento výbor bol rešpektovaný, aby aktivity, ktoré bude tento výbor vyvíjať, prebiehali rovnocenne a budem žiadať, aby Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť rešpektovala to, na čom sa náš výbor uznesie.“
V ďalšom priebehu rokovania členovia výboru plnou mierou a jednomyseľne podporili  vyhlásenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zo dňa 1.8.2014 pri príležitosti Pamätného dňa Rómskeho holokaustu. Znenie vyhlásenia je na: www.narodnostnemensiny.gov.sk.
Členovia výboru boli oboznámení so závermi a uzneseniami ostatných zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ako aj aktuálnym stavom vo vyplácaní dotácií národnostným spolkom, združeniam či organizáciám v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.
Mária Jedličková vyjadrila v závere dnešného zasadnutia presvedčenie, že Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny bude zasadať a riešiť otázky týkajúce sa života národnostných menšín  v duchu vzájomnej tolerancie, spolupráce a s vedomím vytvárania čo najlepších podmienok pre rozvoj kultúry, jazyka aj tradícii trinástich národnostných menšín v Slovenskej republike.
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny rokoval v novom zložení

Späť na fotogalériu
 

15619