Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výbor pre národnostné menšiny schválil Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012

30.09.2013

Výbor pre národnostné menšiny na svojom zasadnutí v piatok 27. septembra 2013 schválil Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach
príslušníkov národnostných menšín za rok 2012. Na rokovanie vlády SR správu v predĺženom termíne predkladá Mária Jedličková, ktorá je poverená plnením úloh  splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, keďže bývalý splnomocnenec - nominant Mostu-Híd - László A. Nagy požiadal 5. júna 2013 o uvoľnenie z funkcie. K 30. júnu 2013 ho vláda z tejto funkcie odvolala. 
 
Správa bola vypracovaná na základe faktov a podkladov zhromaždených Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, vychádza z údajov Štatistického úradu SR, a to konkrétne zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. Na schválenie vláde sa takýto podrobne vypracovaný dokument  predkladá vôbec prvýkrát v histórii Slovenska. Obsahuje komplexný obraz o postavení príslušníkov národnostných menšín v spoločenskom, hospodárskom, politickom kontexte v SR, prináša informácie o dodržiavaní práv príslušníkov národnostných menšín garantovaných Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytuje údaje o používaní jazykov národnostných menšín, výchove a vzdelávaní ich príslušníkov, o ich kultúre či participácii na riešení veci verejných – a to nielen za rok 2012.
 
Slovensko podporuje kultúru trinástich národnostných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, českej, ukrajinskej, nemeckej, moravskej, poľskej, ruskej, bulharskej, chorvátskej, srbskej a židovskej).  Podľa údajov Štatistického úradu žilo v roku 2011 na Slovensku 651 943 príslušníkov národnostných menšín. Ich kultúra  je podporovaná v rámci  dotačného programu Kultúra národnostných menšín od roku 1995. Objem poskytnutých finančných prostriedkov v tomto dotačnom programe predstavoval v  roku 1995 sumu 1 846 534 Eur, v roku 2012 to bolo 4 111 110 Eur, pričom na prerozdeľovaní finančných prostriedkov sa podieľali predovšetkým príslušníci národnostných menšín ako členovia odborných hodnotiacich komisií. 
 
Používanie jazykov národnostných menšín zabezpečuje zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý dostatočne zabezpečuje ich ochranu v mnohých oblastiach spoločenského života. V správe sa konštatuje, že za roky 2012/2013 Úrad vlády SR prijal len dve podania  súvisiace s možným porušením práv príslušníkov národnostných menšín pri používaní ich jazykov.
 
S cieľom skvalitniť výučbu príslušníkov národnostných menšín na školách zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Radu ministra pre národnostné školstvo, ktorá je zložená z odborníkov – príslušníkov národnostných menšín.
 
Po schválení vládou bude Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menších za rok 2012 prístupná na internetovej stránke Úradu vlády a bude taktiež  k dispozícii aj verejnosti.

13049