Výbor pre politiku regionálneho rozvoja OECD v Paríži s aktuálnymi témami aj pre regióny Slovenska

24.04.2018

Úrad vlády SR ako gestor politiky regionálneho rozvoja v Slovenskej republike je partnerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo Výbore pre politiku regionálneho rozvoja (RDPC) a jeho troch pracovných skupinách. V dňoch 16. - 19. apríla 2018 sa ich zasadnutí  zúčastnili za Úrad vlády SR Eva Zelizňáková, riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja a Roman Havlíček, koordinátor tvorby Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR.
 
Jedna z nosných diskusií zasadnutí bola venovaná inteligentným  mestám, tzv. SMART Cities, aj v súvislosti s pripravovanou publikáciou OECD. Účastníci diskutovali o tom, či pojem inteligentné mesto chápať iba ako digitalizáciu verejných služieb, alebo ako mesto reagujúce na aktuálne megatrendy - globalizáciu, klimatické a demografické zmeny  - či  ako mesto s politicky angažovanými občanmi.  Vymedzenie pojmu je podstatné najmä z hľadiska dopadov týchto trendov na život ľudí v mestách, akými môžu byť sociálna neistota (automatizácia), zneužívanie dát (digitalizácia), narastajúce environmentálne problémy (klimatické zmeny) a pod. Pre regionálny rozvoj na Slovensku bola zaujímavá diskusia o otázkach definície, využitia a problémov spojených s funkčnými územiami, a s tým súvisiacich problémoch dostupnosti služieb, bývania a životnej úrovne.
 
Na workshope pod názvom Decentralizácia alebo recentralizácia? Fakty o regionálnej a lokálnej autonómii bolitiež predstavené nové indexy určujúce mieru autonómie samospráv na úrovni regiónov - index regionálnej autonómie (Regional Autonomy Index - RAI) a index lokálnej autonómie (Local Autonomy Index – LAI). Slovensko je podľa týchto indexov  vysoko centralizovanou krajinou s tzv. prázdnou mierou autonómie, ktorá síce znamená široký rozsah kompetencií v samospráve, ale zároveň aj jej vysokú fiškálnu závislosť na centrálnej vláde. OECD tiež upozornilo na nedostatok kvalitných personálnych kapacít na úrovni samospráv práve v tomto type krajín a odporučilo členským štátom z tejto skupiny prehodnotiť spôsob financovania samospráv.
 
Jeden z workshopov bol venovaný téme Land Value Capture, čiže spôsobom, ako môže verejná správa získavať zdroje na investície do verejnej infraštruktúry ako časť hodnoty z komerčného využívania pozemkov. Seminár bol obohatený o  skúsenosti z USA, Kolumbie, Brazílie, Holandska a Číny a ďalších krajín, ktoré môžu byť veľmi dobrou inšpiráciou aj pre Slovensko, kde treba riešiť otázku diverzifikácie zdrojov príjmov verejného sektora pre financovanie investícií najmä po očakávanom znížení príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V SR bol zatiaľ v tejto oblasti prijatý zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje obciam stanoviť poplatok za rozšírenie podlahovej plochy nehnuteľností. Práve skúsenosti s uplatňovaním tohto zákona môžu byť príspevkom SR k medzinárodnej diskusii na túto tému a zároveň podkladom pre pripravovanú Národnú stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030, ku ktorej odbor stratégie a metodiky Úradu vlády SR organizuje množstvo stretnutí a pracovných rokovaní s regionálnymi partnermi.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk; www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj/
 
 
23498