Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc

30.11.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP) s cieľom zabezpečiť  vysoko odbornú a efektívnu podpory pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje na svojom webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decembra 2018 vyhlásiť päť nových vyzvaní pre ďalšie trojročné obdobie 2019-2021. Vyzvania budú nadväzovať na už rozbehnutú implementáciu projektov v oblasti financovania miezd a technickej podpory administratívnych kapacít zapojených do systému riadenia a kontroly EŠIF, ako aj ich vzdelávania, a budú určené pre ústredné orgány štátnej správy.
 
Ďalších sedem pôvodných vyzvaní bude predĺžených formou vykonania zmeny do konca roku 2021. RO OP TP tak zabezpečí pre žiadateľov možnosť predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre všetky oprávnené aktivity na zabezpečenie plnenia cieľov operačného programu Technická pomoc aj po roku 2018.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.optp.vlada.gov.sk
 
25923