Vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera a spolkového kancelára Rakúskej repuliky Sebastiana Kurza

15.06.2021

Vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera a spolkového kancelára Rakúskej repuliky Sebastiana Kurza

Naše dnešné stretnutie potvrdzuje tradíciu dlhodobého priateľstva a dobrých susedských vzťahov medzi našimi krajinami a občanmi. Nespája nás iba geografická blízkosť medzi našimi hlavnými mestami, rieka Dunaj, spoločná história či kultúrne dedičstvo, ale aj členstvo v Európskej únii. Európsku úniu považujeme za výnimočný projekt založený na hodnotách demokracie, slobody, rešpektu k ľudským právam a právneho štátu. Sme presvedčení, že dobré susedské vzťahy a silná, zjednotená Európska únia konajúca v súlade s princípom subsidiarity a právneho štátu, prináša najlepšie možné odpovede s cieľom zvládnuť výzvy pandémie koronavírusu a ich komplexné ekonomické a sociálne dopady, ako aj súčasné medzinárodné krízy a nestabilitu.

Schengenský systém a sloboda pohybu našich občanov predstavujú mimoriadnu vymoženosť. Napriek obmedzeniam kvôli pandémii koronavírusu naše vlády vyvinuli maximálne úsilie, aby minimalizovali negatívne ekonomické a sociálne dopady pre slovenských a rakúskych občanov, pričom boli zachované všetky nevyhnutné zdravotné opatrenia. Zapojili sme aj Slavkovský formát, ktorý sa ukázal byť v časoch pandémie veľmi užitočným nástrojom, ktorý ponúkal dobré riešenia nielen pre náš región, ale aj pre efektívnu a silnú Európsku úniu.

Vzájomné ekonomické prepojenia medzi našimi krajinami prinášajú slovenským a rakúskym občanom množstvo výhod, ktoré prispievajú k prosperite a blahobytu. V tejto súvislosti sa budeme naďalej zasadzovať za prostredie priaznivé pre podnikateľov a tvorbu pracovných príležitostí s cieľom zachovať kontinuitu nášho spoločného úspešného príbehu. Sme si vedomí, že naša ekonomická spolupráca je závislá od dobrej a modernej infraštruktúry. Preto sme rozhodnutí pokračovať v jej ďalšom rozvoji a modernizácii, a to aj prostredníctvom intenzívnej cezhraničnej spolupráce. Naša geografická poloha predstavuje v tomto zmysle výnimočnú príležitosť.

Čelíme globálnym výzvam akými sú klimatické zmeny, či nová priemyselná revolúcia. Výzvy však ponúkajú príležitosti. Ak vsadíme na inovácie, digitalizáciu a špičkové technológie, budeme môcť na jednej strane splniť ambiciózne klimatické ciele, a na strane druhej zachovať európsku priemyselnú konkurencieschopnosť v globálnom prostredí. Ambiciózne klimatické ciele EÚ pre rok 2030 musia ísť ruka v ruke s konkurencieschopnosťou. V tejto súvislosti budeme podporovať vzájomnú výmenu a spoluprácu, napríklad v oblasti využívania vodíka. Aj v energetickej oblasti si vzájomne uznávame právo na výber vlastného energetického mixu pri zachovaní bezpečnosti a udržateľnosti, berúc na vedomie prípadné obavy niekoho z nás.

Cezhraničná spolupráca v prihraničných regiónoch je dôležitá. Oceňujeme dosiahnuté výsledky v oblasti cezhraničnej spolupráce a vyzývame naďalej využívať príslušné európske programy, ako napríklad INTERREG.

Zdieľame spoločné postoje v mnohých témach EÚ a zahraničnej politiky. Podporujeme proces rozširovania a naďalej budeme na strane krajín Západného Balkánu na ich ceste do Európskej únie. Nakoľko máme podobné názory akým spôsobom pristupovať k výzve nelegálnej migrácie, podporujeme všetky snahy zamerané na ochranu vonkajších hraníc EÚ. Znamená to tak pomoc krajinám prvého kontaktu, ako aj riešeniam cieleným na  príčiny nelegálnej migrácie. Preto Slovensko a Rakúsko podporujú Grécko ako krajinu prvého kontaktu. Slovensko je zároveň pripravené podporiť a pridať sa ku krajinám, ktoré vyslali policajné jednotky do Severného Macedónska, aby pomáhali pri ochrane jeho vonkajšej hranice.

Silne odsudzujeme vynútené pristátie letu Ryanair v Minsku 23. mája 2021, ktoré ohrozilo bezpečnosť leteckej dopravy, ako aj uväznenie novinára Ramana Pratasevicha a Sofie Sapegy bieloruskými úradmi. Požadujeme ich okamžité prepustenie. Plne podporujeme nový súbor sankcií EÚ, ktorými Európska únia 4. júna reagovala na spomínaný incident.


Declaration/Statement by the Prime Minister of the Slovak Republic Eduard Heger and the Federal Chancellor of the Republic of Austria Sebastian Kurz

Our meeting today confirms the tradition of long-standing friendship and good neighborly relations between our countries and our citizens. It is not only the geographic proximity between our capitals, the Danube River, common history and cultural heritage that connect us, but also our membership in the European Union. We see the European Union as a unique project based on the values of democracy, freedom, respect for human rights and the rule of law. We are convinced that good neighborly relations and a strong, united European Union acting in accordance with the principle of subsidiarity and based on the rule of law represent the best possible answers to address the challenges caused by the coronavirus pandemic and its complex economic and social impacts as well as the current international crises and instability.

The Schengen system and the freedom of movement for our citizens are unique achievements. Despite the restrictions due to the coronavirus pandemic, our governments have done their utmost to minimise the negative economic and social consequences for Slovak and Austrian citizens while maintaining the necessary health measures. We have done so also through coordination in the Slavkov format that proved to be very useful in the times of the pandemic, offering good solutions not only for our region, but for an efficient and strong European Union.

Given the mutual economic interlinkage between our countries, Slovak and Austrian citizens enjoy many advantages that contribute to prosperity and wellbeing. In this vein, we will further promote the favorable environment for our entrepreneurs and for the creation of jobs in order to ensure continuity of our common success story. We are well aware that our economic cooperation is dependent on good and modern infrastructure. We are therefore keen to continue its further development and modernization, also through intensive cross-border cooperation. Our geographic location represents an excellent chance in this respect.

We face global challenges such as climate change or the new industrial revolution. However, changes offer opportunities. If we count on innovation, digitalization and cutting-edge technologies, we will be able to meet both, the ambitious climate goals and the European industry’s global competitiveness. The EU’s ambitious climate goals for 2030 need to go hand in hand with a competitive base. In that sense, we will promote mutual exchange and cooperation for instance regarding the use of hydrogen. Also in the energy sector, we acknowledge each other’s right to choose our own energy mix while ensuring safety and sustainability, taking aboard each other’s respective concerns.

The cross-border cooperation in our border regions is important. We appreciate the results achieved in the area of cross-border cooperation and call for further use of relevant European programs such as INTERREG. 

We are like-minded on many issues of EU and foreign policies. We support the process of enlargement and we will continue to support Western Balkan partners on their way towards the EU. Having similar views on how to tackle the challenge of illegal migration, we support all efforts aimed at strengthening the protection of external borders of the European Union. This includes helping the countries of first entry and working towards solutions that are focused on solving the root causes. Therefore, Slovakia and Austria both support Greece as a country of first entry. At the same time, Slovakia is ready to support partners already present on the ground, including Austria, by deploying additional police officers to North Macedonia in order to assist in protecting its external border. 

We strongly condemn the forced landing of a Ryanair flight in Minsk on 23 May 2021 endangering aviation safety, and the detention by Belarusian authorities of journalist Raman Pratasevich and Sofia Sapega. We demand their immediate release. We fully support the new set of EU sanctions adopted on 4 June 2021 as a reaction to this incident.

Bratislava, 15. June 2021

 


28619