Vyplácanie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín pokračuje

31.05.2016

V súvislosti so zmenou zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1.1.2016), ako aj zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 18.4.2016), pristúpil Úrad vlády SR v uplynulom období k zosúlaďovaniu zmlúv s prijímateľmi dotácií v programe Kultúra národnostných menšín 2016, a preto bolo nevyhnutné na istý čas pozastaviť vyplácanie dotácií. Zároveň Úrad vlády SR informoval Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny o možnosti kontroly verejného obstarávania u prijímateľov dotácií pred vyplatením finančných prostriedkov, aby sa v čo najväčšej miere eliminovalo riziko nesúladu ich postupu so zákonom o verejnom obstarávaní pri vyúčtovaní dotácie.

Výbor sa na svojom XX. zasadnutí 30. mája 2016 uvedenou situáciou zaoberal a odporučil bezodkladne pokračovať v procese vyplácania finančných prostriedkov za podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín za rok 2016. V nadväznosti na to nebude Úrad vlády SR zavádzať povinnosť kontroly verejného obstarávania pre prijímateľov dotácie pred vyplatením finančných prostriedkov na projekty, ktorých komisie odporučili na schválenie a podporu. Zosúladenie s uvedenými zákonmi bude zakotvené aj v zmluve o poskytnutie dotácie v rámci povinnosti prijímateľa zaslať  kompletnú dokumentáciu postupu verejného obstarávania spolu s vyúčtovaním.

Nový vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín je zverejnený v elektronickom dotačnom systéme. Manuál so základnými informáciami súvisiacom s verejným obstarávaním, určenými pre prijímateľov, bude v najbližšom čase zverejnený na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: www.narodnostnemensiny.gov.sk . V uzatváraní zmlúv a vyplácaní finančných dotácií pre projekty podporujúce kultúru národnostných menšín sa bude pokračovať ihneď.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
20587