Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výsledky prieskumu úradu vlády: Slováci čoraz viac vnímajú prospech eurofondov

28.01.2021

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval koncom uplynulého roka prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ a poskytovania pomoci z fondov EÚ  Slovensku. Takmer tri štvrtiny respondentov považujú činnosť fondov v rámci EÚ za prospešnú pre Slovensko - ide o takmer 20 % nárast oproti posledným číslam z prieskumu spred piatich rokov. Až 84 % respondentov zastupujúcich verejnosť uvádza, že už počuli alebo vedia o poskytovaní finančných prostriedkov na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva.

Respondenti najčastejšie uvádzali, že z operačných programov, teda z fondov EÚ určených pre Slovensko, je možné financovať projekty týkajúce sa životného prostredia, budovania ciest a diaľnic či rozvoja obcí a regiónov, výskumu a vývoja, vzdelávania, budovania kanalizácií, zdravotníctva alebo poľnohospodárstva a priemyslu.

Prieskum potvrdil, že viac ako 90 % zástupcov samosprávy (99 %), mimovládnych organizácií (94 %) či podnikateľského sektora (93 %) má informácie o poskytovaní prostriedkov z EÚ, či už na regionálny rozvoj, alebo na rozvoj rôznych oblastí nášho hospodárstva.

Viac ako 40 % respondentov deklaruje, že vie o nejakom projekte, ktorý bol financovaný z prostriedkov  EÚ. Najčastejšie deklarovali znalosť projektov z oblasti budovania ciest, rozvoja regiónov alebo budovania kanalizácií.

Viac ako 20 % respondentov deklaruje, že poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku  www.eufondy.sk/www.partnerskadohoda.gov.sk. Takmer tretina z tých, ktorí deklarujú znalosť tohto portálu, tvrdí, že ho aspoň občas navštevujú. Prevažná väčšina z nich tento portál hodnotí ako prehľadný.

Metodológia prieskumu:
Veľkosť vzorky
Celkom N = 763 respondentov vo veku 18 a viac rokov, v cieľových skupinách:
- Verejnosť SR N = 425
- Podnikateľský sektor SR N = 203
- Samospráva SR N = 104
- Mimovládne organizácie SR N = 31
Termín zberu - 10.12.2020 – 30.12.2020
Metóda zberu dát CATI – telefonické opytovanie
Výber respondentov - kvótny výber

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk


28271