Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

 
Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
 

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:
 1. štruktúrovaný životopis,
 2. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 4. čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie,
 5. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 6. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 7. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 8. súhlas kandidáta so zverejnením projektu,
 9. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.
  Spracovanie projektu:
 10. na tému:  Analýza kritérií na vyhodnotenie ponúk s dôrazom na kritérium „najlepší pomer ceny a kvality“ vo verejnom obstarávaní
 
Technické požiadavky k návrhu projektu:  rozsah bez príloh minimálne  10 strán (odporúčaný maximálny rozsah - 15 strán) formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
 
Hodnotiace kritériá:
 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta,
 • komplexnosť, vecnosť a správnosť projektu.
 
Doplňujúce informácie:
 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 2  (v súlade so znením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 567 z 26. septembra 2013 skončí k  27. septembru 2017 funkčné obdobie dvom členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie),
 • lehota na predkladanie návrhov: do 14. júla 2017 do 12:00 hod. s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať - (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
 • v súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia.