Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Výzva Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 671 z 26. októbra 2022 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 592/2021 zo 14. októbra 2021, a určeniu spôsobu výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:
 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 13 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa
 • súhlas kandidáta na predsedu úradu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu
Téma a rozsah projektu:
 • predloženie projektu „Vízia rozvoja a fungovania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ v rozsahu do 10 strán textu
 • Technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: minimálne 5 strán, maximálne 10 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
Hodnotiace kritériá:
 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70%
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30%
Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta:
 1. vzdelanie a odbornosť – 14%
 2. manažérske zručnosti – 14%
 3. motivácia uchádzača – 14%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 14%
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 14%
 
Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu:
 1. komplexnosť projektu – 8%
 2. odbornosť a kompetentnosť kandidáta – 8%
 3. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 7%
 4. spolupráca a komunikácia dovnútra úradu s podnikateľským prostredím, kľúčovými aktérmi štátu a kľúčovými aktérmi Európskej únie – 7%
Doplňujúce informácie:
 • lehota na doručenie návrhov: do 5. decembra 2022 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Dokumenty

Zoznam kandidátov

Meno a priezvisko Životopis Projekt
Juraj Beňa Životopis (PDF - 36kB) Projekt (PDF - 310kB)
Henrich Haščák Životopis (PDF - 82kB) Projekt (PDF - 670kB)
Martin Zlocha Životopis (PDF - 156kB) Projekt (PDF - 157kB)


Verejné vypočutie

Video záznam

Dátum, miesto a hodina konania verejného vypočutia

21. december 2022Zrkadlová sála
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, Bratislava
9.00 hod.

Komisia

Predseda komisie: Ing. Július Jakab
Tajomníčka komisie: Mgr. Margaréta Mašírová

Členovia komisie:
 1. Ing. Ľudovít Goga
 2. JUDr. Peter Matuška, PhD. LL. M.
 3. Ing. Mária Machová, PhD.
 4. JUDr. Dominik Okenica
 5. Mgr. Roman Prekop
 6. Ing. Katarína Rochovská
 7. Mgr. Peter Šťastný
 8. doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Tematické okruhy otázok

 1. vzdelanie a odbornosť 
 2. manažérske zručnosti 
 3. motivácia uchádzača 
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti 
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov 
 6. projekt
Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2022