Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

18.10.2021

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Uchádzači musia okrem formálnych záležitostí vypracovať a predložiť základnú koncepciu rozvoja, fungovania a riadenia úradu, v ktorom sa okrem iného uvedú kľúčové priority predsedu v rámci riadenia úradu.

Lehota na doručenie návrhov je do 15. novembra 2021.

Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-pmu-2021/.
 
Nového predsedu Protimonopolného úradu SR navrhne päťčlenná výberová komisia, ktorej predsedom je vedúci Úradu vlády SR a jej členmi sú zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Národnej rady SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Vybraného uchádzača navrhne vláda na vymenovanie prezidentke SR.
Funkčné obdobie šéfa protimonopolného úradu je päťročné, pričom ho môže zastávať najviac dve obdobia po sebe.
 
Protimonopolný úrad SR je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 
28909