Výzva na predkladanie návrhov na predsedu PMÚ

04.11.2022

Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu SR. Konkrétne požiadavky pre uchádzačov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/ a webovom sídle Protimonopolného úradu SR: https://www.antimon.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/?csrt=14273178833761419105#kotva_1

Záujemcovia o post predsedu Protimonopolného úradu SR musia okrem ďalších náležitostí predložiť projekt s názvom „Vízia rozvoja a fungovania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“.

Lehota na doručenie návrhov je do 5. decembra 2022 na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.

Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložia úplnú žiadosť o účasť, budú pozvaní na verejné vypočutie odbornou komisiou.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde SR. Kandidát schválený vládou SR bude následne navrhnutý prezidentke SR na vymenovanie do funkcie.  
29557