Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou „Tlmočenie posunkovej reči“
Dátum zverejnenia: 27.01.2011