Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu vyvolala veľký záujem

24.09.2014

Za účelom podpory miestnych alebo regionálnych športových podujatí, nákupu športovej výbavy, ako aj na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a pod. najmä pre deti a mládež zverejnil  úrad vlády 16.júla 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014, podľa ktorej sa termín na predkladanie žiadostí skončil  19.septembra 2014.  Na úrad vlády bolo k dnešnému dňu doručených cca  850 žiadostí.  Tento počet ešte nie je konečný – aktuálne na  Úrade splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport prebieha  kompletná evidencia a administrácia všetkých žiadostí.
 
Následne zasadnú komisie, ktoré budú jednotlivé projekty  vyhodnocovať  bez identifikácie žiadateľa, ktorým napríklad môže byť obec, VÚC, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, záujmové združenie a pod. Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na výzvu je vo výške 1 480 000 eur.   Výška dotácií sa podľa jednotlivých podprogramov pohybuje od   1 500 eur  do  200 000 eur pre jedného žiadateľa.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky zároveň zverejnil na stránke www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk Poučenie žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok, ktoré zakotvuje povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania resp. prejavov, ktoré by viedli k podozreniu z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie, ako aj informácie o tom, na koho sa obrátiť v prípade, že sa žiadateľ o dotáciu hodnoverne dozvie, že niekto iný spáchal trestný čin podplácania, prijímania úplatku alebo nepriamej korupcie. Oznamovaciu povinnosť má aj poskytovateľ dotácie.

Na tému prevencie korupcie, ako aj povinností žiadateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pripraví úrad vlády v spolupráci s príslušnými sekciami a oddeleniami pre tých žiadateľov, ktorých projekty budú komisiou odporučené na poskytnutie dotácie, aj špeciálne semináre.
 
Úrad vlády SR
 
 
15965