Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (2022)

VÝZVA

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:

 • je občanom Slovenskej republiky;
 • má spôsobilosť na právne úkony;
 • je bezúhonný podľa § 141 ods. 5 ZVO;
 • má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní;
 • disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka;
 • je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:

 • doklady preukazujúce splnenie zákonných podmienok, konkrétne:
  • čestné vyhlásenie o splnení podmienky občianstva Slovenskej republiky;
  • čestné vyhlásenie o splnení podmienky spôsobilosti na právne úkony;
  • úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní;
  • prehľad odbornej praxe s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu na osobu, ktorá môže vykonanie praxe potvrdiť;
  • doklad preukazujúci znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka najmenej na úrovni B2 podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti) a ak takým dokladom záujemca nedisponuje, čestné vyhlásenie;
  • úradne osvedčená kópia osvedčenia o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ak ním nedisponuje, úradne osvedčená kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky;
 • údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov, konkrétne
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývka;
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;
  • štátne občianstvo;
  • pohlavie;
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
 • štruktúrovaný profesionálny životopis;
 • projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu v rozsahu osem až 10 normostrán textu;
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané;
 • e-mailovú adresu na elektronickú komunikáciu;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v tejto výzve a v § 141 ZVO a so zverejnením dokumentov, ktoré podľa ZVO Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle.

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 23. augusta 2022 do 15:00 musí byť žiadosť o účasť doručená Úradu vlády Slovenskej republiky.

Spôsob predkladania žiadosti o účasť:

 • na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava;
 • v jednom uzavretom a neporušenom obale s označením „Verejné vypočutie - predseda ÚVO“.

Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:

 • verejné vypočutie prebehne najneskôr 23. septembra 2022;
 • záujemcovia budú o presnom dátume a hodine verejného vypočutia, ako aj o členoch výberovej komisie informovaní elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti, a to najmenej sedem dní vopred;
 • na verejné vypočutie bude pozvaný záujemca, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti a predložil úplnú žiadosť o účasť;
 • verejné vypočutie bude mať tri časti, v prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu (v trvaní do 10 min), v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu (v trvaní do 10 min) a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky;
 • predpokladaný čas verejného vypočutia jedného záujemcu by nemal presiahnuť jednu hodinu;
 • možnosť klásť otázky záujemcom budú mať aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti;
 • verejné vypočutie bude vysielané naživo;
 • hodnotiacimi kritériami sú
 • odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, s váhou 70 % a 
 • komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s váhou 30 %;
 • hodnotenie záujemcov členmi výberovej komisie je neverejné;
 • výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov je vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky. 

Ďalšie informácie:

 • podmienku štátneho občianstva záujemca preukazuje aj predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu na verejnom vypočutí;
 • bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, o ktorého vydanie žiada Úrad vlády Slovenskej republiky;
 • osvedčenie o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami je nevyhnutné predložiť najneskôr v deň verejného vypočutia, pričom o vykonanie bezpečnostnej previerky môže požiadať aj záujemca podľa § 141 ods. 6 ZVO;
 • informácia o spracúvaní osobných údajov, ďalšie zákonom ustanovené informácie a informatívny vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na vlada.gov.sk;
 • na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky budú zverejnené do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu
  • životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s osobnými údajmi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a informácie týkajúce sa pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania;
  • celý záznam z verejného vypočutia.
Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov
Rokovací poriadok výberovej komisie na výber kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie navrhovaných vládou Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 zo 17. augusta 2022

Zoznam kandidátov

Ľubomír Kubička* Životopis [PDF - 50,30 kB] Projekt [PDF - 125,79 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 66,25 kB]
Peter Kubovič Životopis [PDF - 121,04 kB] Projekt [PDF - 191,81 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 115,30 kB]
Tomáš Lepieš Životopis [PDF - 237,88 kB] Projekt [PDF - 337,60 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 58,35 kB]
Helena Polónyi* Životopis [PDF - 716,46 kB] Projekt [PDF - 856,97 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 118,02 kB]

* Záujemca o kandidatúru zatiaľ nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e) ZVO (záujemca o kandidatúru predložil úradne osvedčenú kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky).


Verejné vypočutie kandidátov

Video záznam

29322

Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2022