Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (2022)

VÝZVA

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:

Spôsob predkladania žiadosti o účasť:

Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:

Ďalšie informácie:

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov
Rokovací poriadok výberovej komisie na výber kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie navrhovaných vládou Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 zo 17. augusta 2022

Zoznam kandidátov

Ľubomír Kubička* Životopis [PDF - 50,30 kB] Projekt [PDF - 125,79 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 66,25 kB]
Peter Kubovič Životopis [PDF - 121,04 kB] Projekt [PDF - 191,81 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 115,30 kB]
Tomáš Lepieš Životopis [PDF - 237,88 kB] Projekt [PDF - 337,60 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 58,35 kB]
Helena Polónyi* Životopis [PDF - 716,46 kB] Projekt [PDF - 856,97 kB] Zdôvodnenie kandidatúry [PDF - 118,02 kB]

* Záujemca o kandidatúru zatiaľ nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e) ZVO (záujemca o kandidatúru predložil úradne osvedčenú kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky).


Verejné vypočutie kandidátov

Video záznam

29322

Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2022