Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:

 • je občanom Slovenskej republiky;
 • má spôsobilosť na právne úkony;
 • je bezúhonný podľa § 141 ods. 5 ZVO;
 • má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní;
 • disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka;
 • je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:

 • doklady preukazujúce splnenie zákonných podmienok, konkrétne:
  • čestné vyhlásenie o splnení podmienky občianstva Slovenskej republiky;
  • čestné vyhlásenie o splnení podmienky spôsobilosti na právne úkony;
  • úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní;
  • prehľad odbornej praxe s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu na osobu, ktorá môže vykonanie praxe potvrdiť;
  • doklad preukazujúci znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka najmenej na úrovni B2 podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti) a ak takým dokladom záujemca nedisponuje, čestné vyhlásenie;
  • úradne osvedčená kópia osvedčenia o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ak ním nedisponuje, úradne osvedčená kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky;
 • údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov, konkrétne
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývka;
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;
  • štátne občianstvo;
  • pohlavie;
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
 • štruktúrovaný profesionálny životopis;
 • projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu v rozsahu osem až 10 normostrán textu;
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané;
 • e-mailovú adresu na elektronickú komunikáciu;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v tejto výzve a v § 141 ZVO a so zverejnením dokumentov, ktoré podľa ZVO Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle.

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 16. augusta 2022 do 15:00 musí byť žiadosť o účasť doručená Úradu vlády Slovenskej republiky.

Spôsob predkladania žiadosti o účasť:

 • na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava;
 • v jednom uzavretom a neporušenom obale s označením „Verejné vypočutie - predseda ÚVO“.

Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:

 • verejné vypočutie prebehne najneskôr 16. septembra 2022;
 • záujemcovia budú o presnom dátume a hodine verejného vypočutia, ako aj o členoch výberovej komisie informovaní elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti, a to najmenej sedem dní vopred;
 • na verejné vypočutie bude pozvaný záujemca, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti a predložil úplnú žiadosť o účasť;
 • verejné vypočutie bude mať tri časti, v prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu (v trvaní do 10 min), v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu (v trvaní do 10 min) a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky;
 • predpokladaný čas verejného vypočutia jedného záujemcu by nemal presiahnuť jednu hodinu;
 • možnosť klásť otázky záujemcom budú mať aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti;
 • verejné vypočutie bude vysielané naživo;
 • hodnotiacimi kritériami sú
 • odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, s váhou 70 % a 
 • komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s váhou 30 %;
 • hodnotenie záujemcov členmi výberovej komisie je neverejné;
 • výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov je vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky. 

Ďalšie informácie:

 • podmienku štátneho občianstva záujemca preukazuje aj predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu na verejnom vypočutí;
 • bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, o ktorého vydanie žiada Úrad vlády Slovenskej republiky;
 • osvedčenie o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami je nevyhnutné predložiť najneskôr v deň verejného vypočutia, pričom o vykonanie bezpečnostnej previerky môže požiadať aj záujemca podľa § 141 ods. 6 ZVO;
 • informácia o spracúvaní osobných údajov, ďalšie zákonom ustanovené informácie a informatívny vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na vlada.gov.sk;
 • na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky budú zverejnené do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu
  • životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s osobnými údajmi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a informácie týkajúce sa pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania;
  • celý záznam z verejného vypočutia.
Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov 29322

Dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2022