Výzvy na podporu výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti

Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia - Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete Výskumnej a inovačnej autority: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len ako „Horizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete Výskumnej a inovačnej autority: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa.

Investícia – Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámciinvestície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava špecificky na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií 


Investícia – Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo.
 
Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Investícia – Excelentná veda

 
Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
 
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.
 
Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete Výskumnej a inovačnej autority: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
29700

Dátum poslednej aktualizácie: 10.05.2023